ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บ้านและที่ดิน หาดใหญ่- สงขลา...>>>
dot
bulletอาคารพาณิชย์ ติดถนนใหญ่
bulletที่ดินเปล่า
dot
การเดินทาง กรุงเทพ-หาดใหญ่
dot
bulletรถทัวร์
bulletการบินไทย
bulletนกแอร์
dot
เว็ปไซต์น่าสนใจ
dot
bulletgoogle.co.th
bullethotmail.com
bulletpantipmarket.com
bulletdnathailand.com
bulletสหการประมูล
bulletThanachartbluebook
bulletวันทูคาร์ดอทคอม
bulletconcretecomposite.com
bulletตรวจสอบราคาประเมิน
bulletระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน
dot
จิปาถะ สาระกฎหมาย
dot
bulletหนังสือมอบอำนาจ
bulletที่ดิน ภ.บ.ท.5
bulletวิธีการขอออกโฉนดที่ดิน
bulletการขายทรัพย์ทอดตลาด
bulletเช็คเครดิตบูโร
dot
การดำเนินคดี อาญา
dot
bulletการฟ้องคดีอาญา
dot
การดำเนินคดี แพ่ง
dot
bulletการฟ้องคดีแพ่ง
dot
การดำเนินคดี เยาวชนและครอบครัว
dot
bulletเด็กและเยาวชน(ม.๔)
dot
สิทธิของผู้ถูกจับ หรือผู้ต้องหาควรรู้
dot
bulletสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
bulletการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
dot
การค้น และหมายค้น
dot
bulletการค้นในที่สาธารณะหรือค้นตัวบุคคล
bulletการค้นในที่รโหฐาน
dot
การแปลงสัญชาติ เป็นไทย
dot
bulletคำแนะนำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
bulletหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นคำขอ
หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นคำขอ

 

 

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

1. สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 5 ชุด (ทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการ)

2. สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 5 ชุด (ทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการ)

3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน 2 ชุด (ทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการ)

4. รูปถ่ายของผู้ยื่นคำขอ ฯ ขนาด 2x2 นิ้วครึ่ง จำนวน 12 รูป และของคู่สมรส จำนวน 3 รูป (ชายใส่สูทผูกไท หรือชุดพระราชทาน หญิงแต่งกายสุภาพ)

5. สำเนาทะเบียนบ้านทั้งครอบครัว 5 ชุด (ผู้ยื่น , สามีหรือภรรยา และบุตร ถ้ามี) 

6. สำเนาทะเบียนสมรส 2 ชุด (ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทย)

7. หลักฐานการฝากเงินธนาคาร หรือหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคาร (ไม่ควรน้อยกว่า 80,000.-บาท)

8. หลักฐานการบริจาคการกุศลสาธารณะประโยชน์ (ไม่ควรน้อยกว่า 5,000.-บาท) และจะต้องบริจาคมานานแล้ว ไม่ใช่บริจาคเพื่อมายื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

9. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ยื่นคำขอย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่สรรพกรรับรอง 

10. หลักฐานของบริษัท ห้างร้านที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) และอื่น ๆ (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด)

11. ภาษีนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ย้อนหลัง 1 ปี กรณีผู้ยื่นคำขอมีหุ้นอยู่ในบริษัท หรือห้างร้าน

12. หนังสือรับรองการทำงานระบุตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ออกโดยบริษัท หรือห้างร้านที่ผู้ยื่นคำขอทำงานและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมทั้งประทับตราเป็นสำคัญ

13. สำเนาสูติบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวตนต่างด้าวของคู่สมรสและบุตรทุกคน หากมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ให้ถ่ายเอกสารมาประกอบด้วย จำนวน 2 ชุด

14. หลักฐานการศึกษาของผู้ยื่นคำขอและบุตรทุกคน

15. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของพยานผู้รับรองความประพฤติ 2 ชุด (พยานผู้รับรองความประพฤติ 2 คน)

16. หนังสือรับรองบรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายของประเทศเดิมที่ผู้ยื่นคำขอมีสัญชาติอยู่

17. หนังสือรับรองของผู้ยื่นคำขอ ฯ ที่แสดงเจตนาจะสละสัญชาติเดิมจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ตนมีสัญชาติและตั้งอยู่ในประเทศไทย เมื่อได้รับอนุญาต ให้แปลงสัญชาติเป็นไทย

18. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด (ทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการ) 

 

ในวันที่มายื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ต้องนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องมายื่นคำขอและจะต้องเตรียมเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอฯ มาชำระด้วย จำนวน 5,000.- บาท โดยยื่นคำขอได้ที่งานฝ่ายกฎหมายและวินัยกองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล อาคาร 24 ชั้น 1 ถนนพระราม กรุงเทพฯ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.