ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บ้านและที่ดิน หาดใหญ่- สงขลา...>>>
dot
bulletอาคารพาณิชย์ ติดถนนใหญ่
bulletที่ดินเปล่า
dot
การเดินทาง กรุงเทพ-หาดใหญ่
dot
bulletรถทัวร์
bulletการบินไทย
bulletนกแอร์
dot
เว็ปไซต์น่าสนใจ
dot
bulletgoogle.co.th
bullethotmail.com
bulletpantipmarket.com
bulletdnathailand.com
bulletสหการประมูล
bulletThanachartbluebook
bulletวันทูคาร์ดอทคอม
bulletconcretecomposite.com
bulletตรวจสอบราคาประเมิน
bulletระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน
dot
จิปาถะ สาระกฎหมาย
dot
bulletหนังสือมอบอำนาจ
bulletที่ดิน ภ.บ.ท.5
bulletวิธีการขอออกโฉนดที่ดิน
bulletการขายทรัพย์ทอดตลาด
bulletเช็คเครดิตบูโร
dot
การดำเนินคดี อาญา
dot
bulletการฟ้องคดีอาญา
dot
การดำเนินคดี แพ่ง
dot
bulletการฟ้องคดีแพ่ง
dot
การดำเนินคดี เยาวชนและครอบครัว
dot
bulletเด็กและเยาวชน(ม.๔)
dot
สิทธิของผู้ถูกจับ หรือผู้ต้องหาควรรู้
dot
bulletสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
bulletการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
dot
การค้น และหมายค้น
dot
bulletการค้นในที่สาธารณะหรือค้นตัวบุคคล
bulletการค้นในที่รโหฐาน
dot
การแปลงสัญชาติ เป็นไทย
dot
bulletคำแนะนำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
bulletหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นคำขอ
คำแนะนำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

 

 


 

จากแนวทางประกอบการพิจารณาในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ซึ่ง รมว.มท.ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2552 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยไว้ ดังนี้ 

 

1. บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ

 

2. มีความประพฤติดี โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (พิมพ์ลายมือส่งตรวจสอบ) พฤติการณ์ทางการเมือง ยาเสพติด พฤติการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ และหมายจับต่างประเทศ

 

3. มีอาชีพเป็นหลักฐาน โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด และต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดดังนี้

      3.1 กรณีไม่มีความเกี่ยวพันหรือสัมพันธ์กับประเทศไทย จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 80,000.-บาท / เดือน โดยแสดงหนังสือรับรองเงินเดือน / รายได้เป็นหลักฐาน และแสดงหลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีก่อนปีที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ตั้งแต่ 100,000.-บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีหนังสือรับรอง เงินเดือน / รายได้ มาแสดงประกอบด้วย

     3.2 กรณีมีความเกี่ยวกันหรือสัมพันธ์กับประเทศไทย เช่นสมรสกับ บุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือมีบุตรเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบัน การศึกษาในประเทศไทยจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 40,000 บาท / เดือน โดยแสดงหนังสือรับรองเงินเดือน / รายได้เป็นหลักฐาน และแสดงหลักฐานการเสียภาษี มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ตั้งแต่ 50,000.-บาทขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือน / รายได้มาแสดงประกอบด้วย

 

4. เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยแสดงหลักฐานใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหลักฐาน ทางทะเบียนราษฎร (ทร.14) ที่แสดงยืนยันได้ว่ามีภูมิลำเนาต่อเนื่องในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

5. มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเรื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยนับจากการได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (ทร.14) ที่แสดงยืนยันได้ว่ามีภูมิลำเนาต่อเนื่องในประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

6. มีความรู้ภาษาไทยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้ และจะต้องร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีได้ พร้อมนี้ทั้งต้องผ่าน การสัมภาษณ์ดังนี้

     6.1 กรณีผู้ยื่นคำขอฯ มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามีและการ ขอกลับคืนสัญชาติไทย 

     6.2 กรณีผู้ยื่นคำขอฯ มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด ให้ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะทำงานระดับจังหวัด ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอ ถือสัญชาติเป็นไทยตามสามีและการขอกลับคืนสัญชาติไทย ที่ 1/2552 ลงวันที่ 17 ธ.ค2552

 

7. ผู้ยื่นคำขอ ฯ จะต้องแสดงเอกสารที่ยื่นต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ตนมีสัญชาติ และตั้งอยู่ในประเทศไทย อันเป็นการแสดงเจตนาของผู้ประสงค ์จะขอ แปลงสัญชาติเป็นไทย ที่จะสละสัญชาติเดิมเมื่อได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยแล้ว

 

8. ผู้ยื่นคำขอ ฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การให้คะแนนตามผนวก ก รวมกันไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน จึงจะได้รับการพิจารณา 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.